Więcej o specjalizacji

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie przygotowania i opiniowania treści umów, negocjacji ich warunków oraz zabezpieczenia ich wykonania, w tym również na drodze postępowań sądowych i egzekucyjnych. Doświadczenie zdobyte ze sporów pozwala nam świadczyć doradztwo kontraktowe w sposób, który daje bezpieczeństwo prawne naszym Klientom. Treść umów może determinować o powodzeniu lub fiasku danego przedsięwzięcia biznesowego.

Zakres usług

Doradztwo prawne w zakresie opiniowania oraz tworzenia struktury kontraktowej w przedsiębiorstwie, umów handlowych (w tym umów współpracy, dystrybucji, promocji, agencyjnych, serwisowych, R&D, wdrożeniowych), ogólnych warunków umów (OWU)

Doradztwo prawne przy tworzeniu i reorganizacji sieci zbytu, dystrybucji oraz procedur zakupowych

Doradztwo prawne przy zabezpieczeniu wykonania zobowiązań (umowy powiernicze, umowy zastawu, ustanawianie hipotek, poddanie się egzekucji, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe i korporacyjne, weksle etc.)

Przygotowywanie oraz negocjowanie umów pożyczek, kredytów, gwarancji, w tym związanych z zabezpieczeniami rzeczowymi i osobistymi

Tworzenie oraz negocjacje struktury planowanej transakcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych

Przygotowywanie listów intencyjnych, term-sheets, ofert, umów o zachowanie poufności (NDA)

Przeprowadzanie badań due diligence oraz wdrażanie rekomendacji wynikających z wyników badania

Doradztwo prawne oraz negocjowanie umów sprzedaży praw udziałowych w spółkach handlowych (share deals), jak również aktywów, w tym przedsiębiorstw oraz nieruchomości (asset deals)

Przygotowywanie oraz negocjowanie umów wspólników, umów inwestycyjnych oraz joint venture

Przygotowywanie oraz negocjowanie ugód sądowych i pozasądowych niweczących wielowątkowe spory oraz wsparcie prawne przy ich wykonywaniu

Doradztwo kontraktowe przy podziałach majątku wspólnego (spółki cywilne, spadki, małżeńskie ustroje majątkowe) oraz zniesieniu współwłasności

Doradztwo prawne przy organizacji konkursów, loterii, w tym przygotowywanie regulaminów oraz komunikatów

Doradztwo dotyczące umów w zakresie rozpowszechniania wizerunku (w tym wizerunku znanych sportowców), doradztwo dotyczące umów sponsorskich

Pomoc prawna w zakresie kontroli należytego wykonania zobowiązań umownych przez kontrahentów oraz przygotowywanie strategii procesowej rozwiązywania sporów wynikających lub związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umów

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Kupujący (buy side)

Sprzedający (sell side)

Spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), w tym spółki publiczne

Klienci indywidualni

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Fundusze BRIdge Alfa

Founderzy

Aniołowie biznesu

Startupy