Więcej o specjalizacji

Skutecznie zapobiegamy i rozwiązujemy spory w spółkach handlowych na wszystkich etapach ich zaawansowania – korporacyjnym, przedsądowym i sądowym. Świadczymy pomoc prawną w tej materii spółkom o statusie MŚP oraz dużego przedsiębiorcy, spółkom publicznym, jak również ich akcjonariuszom (wspólnikom) mniejszościowym i większościowym, oraz członkom organów.

Kończyliśmy spory korporacyjne Klientów w krótkim czasie. Realizowaliśmy ambitne przedsięwzięcia biznesowe Klientów polegające na obronie spółek przed wrogimi przejęciami i corporate raiderami, jak również na przejęciach spółek przez akcjonariuszy mniejszościowych oraz byłych menedżerów. Doradzaliśmy przy rozwiązywaniu najgłośniejszych, złożonych i wielowątkowych sporów w spółkach publicznych i niepublicznych.

Na gruncie prowadzonych przez nas spraw zapadały precedensowe orzeczenia dotyczące prawa spółek.

Zakres usług

Przygotowywanie strategii rozwiązania sporów w spółkach handlowych oraz ich realizacja na wszystkich etapach (korporacyjnym, przedsądowym i sądowym)

Przygotowywanie oraz prowadzenie posiedzeń organów spółek handlowych, w tym spółek publicznych

Reprezentowanie większościowych lub mniejszościowych akcjonariuszy / wspólników podczas walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników

Realizacja prawa kontroli oraz prawa do informacji (w tym przy wykorzystaniu instytucji rewidenta ds. szczególnych oraz biegłego rewidenta)

Ochrona przed szantażem korporacyjnym

Obrona przed wrogim przejęciem

Rozwiązywanie sporów w spółkach publicznych m.in. w zakresie: wycofania akcji spółki z publicznego obrotu (delisting), przymusowego wykupu (squeeze out) oraz przymusowego odkupu (reverse squeeze out)

Reprezentacja w związku ze sporami korporacyjnymi przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz domami maklerskimi

Prowadzenie negocjacji oraz doradztwo w zakresie zawarcia ugody kończącej spór w spółce

Rozwiązywanie sporów sądowych ze stosunku prawnego spółki handlowej, których osią jest:

  • zaskarżanie uchwał organów spółek handlowych (ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie / istnienie uchwał) – m.in. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu (umowy) spółki, zmiany składu osobowego organów spółki, przyznania lub pozbawienia uprawnień osobistych
  • wstrzymanie skuteczności i wykonalności uchwał (postępowania zabezpieczające)
  • rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS wynikających z wadliwych uchwał
  • ustalenie istnienia / nieistnienia stosunku członkostwa w spółce (mandatów w organach / statusu wspólnika / akcjonariusza)
  • pozbawienie prawa reprezentacji lub prowadzenia spraw spółki
  • wyłączenie wspólnika
  • rozwiązanie spółki
  • utrata prawa głosu

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), w tym spółki publiczne

Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych

Wspólnicy (akcjonariusze) większościowi i mniejszościowi

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Byli członkowie organów oraz byli wspólnicy