1. DEFINICJE

Administrator
Pniewski Zeuschner Legal Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 6a, lok. I/A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859908, NIP: 5252835847, REGON: 387035518

RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1

Serwis Internetowy
Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem URL: https://pz.legal/

2. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, ciąży na nas obowiązek poinformowania o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ten obowiązek realizują.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: Pniewski Zeuschner Legal Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (00-681), przy ul. Hożej 61 lokal 3, piętro I, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 859908, NIP: 525-28-35-847, REGON: 387035518.

4. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z Administratorem pisząc na adres rejestrowy ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na adres administrator.danych@pz.legal lub wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora pod adresem URL: https://pz.legal/kontakt/.

5. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach:

5.1 Jeżeli jesteście Państwo naszym klientem lub kontrahentem albo reprezentantem naszego klienta lub kontrahenta

(a) W celu świadczenia usług doradztwa prawnego dla Państwa lub podmiotu,
w imieniu którego działacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy naszym klientem jest osoba fizyczna, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z taką osobą umowy o doradztwo prawne lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby, przed zawarciem umowy albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a dane dotyczą jej reprezentanta.

(b) W celu wykonania umowy, na podstawie której jesteśmy odbiorcą usług naszego kontrahenta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy naszym kontrahentem jest osoba fizyczna, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z taką osobą umowy lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby, przed zawarciem umowy albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli kontrahentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a dane dotyczą jej reprezentanta.

(c) W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze lub na poszczególnych adwokatach i radcach prawnych, wynikających, w szczególności z przepisów o ochronie i bezpieczeństwie informacji, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy prawo o adwokaturze, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub przepisów podatkowych i rachunkowych, w tym dla prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

(d) W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową o doradztwo prawne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(e) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, adres e mail, numer telefonu, dane adresowe, informacje finansowe, informacje pozwalające spełnić prawnie wiążące obowiązki Administratora, a także inne informacje przekazane Administratorowi w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego, niezbędne dla prawidłowej realizacji takich usług (rodzaje informacji zależą od charakteru udzielanej pomocy prawnej).
Podanie Administratorowi danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również będzie brak możliwości realizacji całości lub części umowy.

5.2 Jeśli jesteście Państwo osobami odwiedzającymi serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem URL: https://pz.legal/

(a) w celach świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie udostępniania przez Administratora treści gromadzonych w Serwisie Internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

(b) w celach analitycznych, polegające na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu Internetowego, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym Administrator może przetwarzać m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii. Państwa dane osobowe są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora w ramach Serwisu Internetowego).

5.3 Jeśli jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub członkiem zespołu projektowego jednego z naszych klientów lub kontrahentów

(a) W celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz naszego klienta lub kontrahenta, polegającego na prawidłowym i efektywnym wykonaniu umowy zawartej z klientem lub kontrahentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(b) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie np. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, Administrator może przetwarzać np. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również będzie brak możliwości realizacji całości lub części umowy zawartej przez Administratora z naszym klientem lub kontrahentem.

5.4 Jeżeli jesteście Państwo inną osobą fizyczną, której dane Administrator przetwarza w związku z prowadzeniem spraw klientów (np. notariuszem, komornikiem, stroną postępowania, pełnomocnikiem, biegłym lub świadkiem).

(a) W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze lub na poszczególnych adwokatach i radcach prawnych, wynikających, w szczególności z przepisów o ochronie i bezpieczeństwie informacji, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy prawo o adwokaturze, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub przepisów podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

(b) W celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz naszego klienta, polegającego na prawidłowym i efektywnym wykonaniu umowy zawartej z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(c) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, zawód, dane kontaktowe, rola w postępowaniu.

Jeżeli dane pochodzą bezpośrednio od Państwa, obowiązek ich podania może wynikać
z przepisów prawa.

5.5 Jeśli podaliście Państwo dane osobowe Administratorowi w ramach kierowanej korespondencji e-mail lub tradycyjnej
W celach danej korespondencji i rozwiązania sprawy objętej korespondencją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W związku z tym, Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w treści korespondencji, istotne dla rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję.

5.6 Jeżeli podaliście Państwo dane osobowe Administratorowi w ramach formularza kontaktowego
W celach danej komunikacji, identyfikacji odbiorcy i rozwiązania sprawy objętej komunikacją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W związku z tym, Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza kontaktowego, istotne dla rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję.

5.7 Jeżeli podaliście Państwo swoje dane Administratorowi w ramach nawiązywanych kontaktów biznesowych
W celach związanych z inicjowaniem oraz utrzymywaniem relacji biznesowych, w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością i tworzeniem sieci kontaktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, Administrator może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, zawód, dane kontaktowe.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości utrzymania relacji biznesowej.

6. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies dla zwiększenia wygody korzystania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora (komputer, telefon, tablet itp.). Dzięki tej komunikacji i rozpoznawaniu urządzeń pliki cookie zwiększają komfort korzystania z Serwisu Internetowego oraz pozwalają Administratorowi na zbieranie danych statystycznych związanych jej funkcjonowaniem.
Oprócz plików cookie, Administrator wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Administratora. Poza tym, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7. WYKORZYSTYWANE RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Przy zarządzaniu Serwisem Internetowym Administrator wykorzystuje własne pliki cookie, jak również takie, które pochodzą od jego partnerów. Serwis Internetowy zasadniczo wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:

(a) cookie „sesyjne” – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

(b) cookie „stałe” – pliki przechowywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają przez czas określony w ich parametrach lub do czasu aż zostaną usunięte z urządzenia; zamknięcie przeglądarki nie ma wpływu na ich dalsze przechowywanie.
Wśród powyższych rodzajów można wyszczególnić następujące kategorie plików cookie stosowanych przez Serwis Internetowy:

(a) Pliki niezbędne do działania Serwisu Internetowego – są one niezbędne do tego, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się po Serwisie Internetowym. Bez nich niemożliwe byłoby aktywowanie części funkcji, bez których niemożliwym byłoby korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisu Internetowego. Ponadto pomagają one Administratorowi w jej zabezpieczeniu oraz odpowiadają za przewidzianą funkcjonalność.

Nazwa cookieCel cookieCzas trwania
cookieyes-consentCookieYes ustawia ten plik cookie w celu zapamiętania preferencji zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na tej witrynie. Nie zbiera on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.1 rok

(b) Pliki statystyczne i analityczne – identyfikują liczbę użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy, miejsca, z których na nią trafiają, czy jakie podstrony wyświetlają itp. Dzięki nim Administrator może ustalić, które części Serwisu Internetowego są najpopularniejsze, które nie wyświetlają się prawidłowo, a na których pojawiają się komunikaty o błędach. Analityka i statystyki pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego, co umożliwia Administratorowi ulepszanie jego struktury oraz zawartości.

Nazwa cookieCel cookieCzas trwania
_ga

 

Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zebrać dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzić korzystanie przez użytkowników z witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje w sposób zanonimizowany i przydziela użytkownikom losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji odwiedzających.1 rok
1 miesiąc
4 dni

(c) Pliki funkcjonalne – funkcjonalne pliki cookie umożliwiają zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu odwiedzającego Serwis Internetowy, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu Internetowego.

Nazwa cookieCel cookieCzas trwania
pll_languagePolylang ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać wybrany przez użytkownika język przy ponownym wejściu na witrynę i uzyskać informacje o języku, gdy nie są one dostępne z innego źródła.1 rok

8. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Mogą Państwo zablokować automatyczne przyjmowanie lub usunąć zapisane pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Działanie takie może negatywnie wpłynąć na funkcjonalności Serwisu Internetowego.
W poniższych odnośnikach znajdą Państwo opis sposobów, w jaki mogą Państwo zmienić obsługę plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:

PrzeglądarkaOdnośnik do sposobu zmiany obsługi plików cookie
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform&hl=pl&dark=0
Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari:https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9. DODATKOWE OPCJE ZARZĄDZANIA ANALITYCZNYMI PLIKAMI COOKIES

Oprócz wyłączenia obsługi lub usuwania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki, mogą Państwo wyłączyć lub usuwać analityczne pliki cookie pochodzące od dostawców, z których Administrator korzysta poprzez wykorzystanie narzędzi znajdujących się pod adresem URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Jest to narzędzie udostępnione przez Google do wyłączenia Google Analytics; więcej informacji o Google Analytics znajduje się pod adresem URL: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Niektóre z mechanizmów zarządzania preferencjami cookie mogą nie przynieść zamierzonego rezultatu, jeżeli przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystają, nie akceptuje plików cookie. Jeżeli zmienią Państwo urządzenie lub przeglądarkę, jak również, gdy całkowicie usuną Państwo zapisane w przeglądarce pliki cookies, może pojawić się konieczność ponownego wykonania czynności opisanych w niniejszym punkcie.
Ponadto, powyższe narzędzia (strony internetowe) nie stanowią własności Administratora, jak również Administrator nie jest zaangażowany w ich rozwój, przez co Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, jak również Administrator nie jest w stanie zagwarantować ich prawidłowego działania oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

10. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać następującym podmiotom:

(a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu (podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi związane z utylizacją lub archiwizacją dokumentacji, usługi informatyczne, w tym usługi hostingowe i związane z utrzymaniem serwerów danych oraz dostawcom wykorzystywanego przez Administratoa oprogramowania);

(b) wykonawcom usług pocztowych, spedycyjnych lub logistycznych.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe mogą być okazjonalnie przekazywane do podmiotów, które mają siedzibę w państwie trzecim, tj. państwie, które nie należy do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne z uwagi na cele przetwarzanych danych. W każdym przypadku, w którym Państwa dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego, Administrator robi to w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dane państwo daje gwarancję odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych. Jeżeli jednak Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez zobowiązanie odbiorców danych do stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Na życzenie Administrator udostępni Państwu kopie standardowych klauzul umownych.

12. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od rodzaju świadczonych przez Administratora usług lub innego celu przetwarzania.

(a) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu, gdy Administrator uzna, że się zdezaktualizowały lub wyczerpał się cel ich przetwarzania.

(b) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług doradztwa prawnego, polegającego na uczestniczeniu w postępowaniach cywilnych, karnych lub administracyjnych, wówczas dane osobowe przechowywane są przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zebrane, o ile przepisy szczególne nie zobowiązują Administratora do przechowywania ich przez dłuższy czas.

(c) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług doradztwa prawnego, innego niż wskazane w lit. (b) powyżej, wówczas dane przechowywane będą przez czas upływu terminów przedawnienia roszczeń, o ile przepisy szczególne nie zobowiązują Administratora do przechowywania ich przez dłuższy czas.

(d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wywiązania się z ciążących na Administratorze prawnych obowiązków, wówczas dane przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów prawa.

(e) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wówczas dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania (z zastrzeżeniem, że nie może on zostać złożony
w odniesieniu do danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej) albo jeżeli Administrator uzna, że dane się zdezaktualizowały albo wyczerpał się nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu.

13. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw względem Państwa danych osobowych.

13.1 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeśli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, jeśli nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

13.2 Prawo dostępu do danych osobowych
W każdej chwili możecie Państwo zażądać od Administratora informacji o tym jakie dane osobowe są przez niego przetwarzane i do czego są wykorzystywane. Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, informacje te będą zawierać co najmniej:

(a) cele przetwarzania;

(b) kategorie odnośnych danych osobowych;

(c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

(d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

(e) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

(h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;
– w zakresie w jakim powyższe informacje nie naruszają obowiązku zachowania tajemnicy adwokata lub radcy prawnego.

13.3 Prawo do sprostowania danych osobowych
Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe (np. błędne lub niekompletne), w każdej chwili mogą Państwo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

13.4 Prawo usunięcia danych osobowych
Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

(a) przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej;

(b) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody, gdy zdecydują się Państwo cofnąć taką zgodę i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych osobowych;

(c) skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe (i) w celu realizacji przez Administratora lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu, z zastrzeżeniem, że sprzeciw nie może zostać złożony w odniesieniu do danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej;

(d) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

(e) obowiązek usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, któremu Administrator podlega.

Jeśli dane, których usunięcia Państwo żądacie zostały przez Administratora upublicznione, Administrator podejmie rozsądne działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji takich działań, w celu poinformowania innych administratorów, że życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych, ich kopii bądź replikacji.
Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może Państwu nie przysługiwać, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wykonania umowy lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, jeżeli:

(a) uważają Państwo, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe są niepoprawne (na czas sprawdzenia poprawności tych danych);

(b) przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, żeby Administrator je usunął;

(c) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(d) skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe

(i) w celu realizacji przez Administratora lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu, z zastrzeżeniem, że sprzeciw nie może zostać złożony w odniesieniu do danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej;
– w zakresie w jakim powyższe żądanie nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy adwokata lub radcy prawnego.

13.6 Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które Administratorowi Państwo dostarczyli oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli dostarczyliście nam Państwo te dane osobowe i jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

13.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego lub osoby trzeciej prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku wskazania Administratorowi szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator zastosuje się do takiego żądania, chyba że Administrator wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator wskazuje, że sprzeciw nie może zostać złożony
w odniesieniu do danych pozyskanych przez adwokata lub radcę prawnego w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

13.8 PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że Administrator narusza jakiekolwiek prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę znajdą Państwo pod adresem URL: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

13.9 PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Administrator nie wykorzysta żadnych Państwa danych osobowych w celu profilowania lub podejmowania jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji.
* * *
Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024 r.