Aleksandra Bobińska Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Słuchaczka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada doświadczenie w sporach korporacyjnych oraz w tworzeniu kompleksowych strategii rozwiązywania konfliktów wewnętrznych w spółkach kapitałowych. Doradzała przedsiębiorcom w restrukturyzacji w toku sporów sądowych z wierzycielami na etapie przed przyjęciem układu i po jego uprawomocnieniu się.

W procesach gospodarczych wielokrotnie zajmowała się sprawami o zapłatę z tytułu umowy o roboty budowlane zarówno z perspektywy inwestorów, jak i wykonawców oraz doradzała uczestnikom procesu budowalnego w toku negocjacji tych umów.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Reprezentowanie klienta w wielowątkowym sporze korporacyjnym dotyczącym zagadnienia wykonywania praw z akcji objętych wspólnością majątkową.

Planowanie i przeprowadzanie sukcesji gospodarczej spółek handlowych w ramach jednej grupy kapitałowej.

Reprezentowanie klientów w sprawie o zabezpieczenie powództwa o wyłączenie wspólnika i przejęcie kontroli nad spółką przez udziałowców większościowych.

Reprezentowanie klienta w sprawach o uzyskanie prawomocnego wyroku stwierdzającego utratę z mocy prawa wykonalności przez tytuły wykonawcze wydane przeciwko klientowi w restrukturyzacji po zatwierdzeniu układu.

Reprezentowanie klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończone uzyskaniem wyroku uchylającego ostateczną decyzję o orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za jej zobowiązania podatkowe.

Kontakt