2023-01-31

W styczniu 2023 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się naukowa monografia zbiorowa pt. „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” pod redakcją dr Aleksandry Orzeł – Jakubowskiej oraz dr. hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Zembrzuskiego, dotycząca współczesnych problemów postępowania cywilnego, analizowanych z perspektywy zarówno procesowej jak i konstytucyjnej.

Niezwykle miło poinformować nam, że Mateusz Sierzan, asystent prawny w Kancelarii PZL, znalazł się w wybitnym gronie autorów tej publikacji.

Mateusz Sierzan w rozdziale monografii pt. „Kolizja praw konstytucyjnych na przykładzie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu cywilnym”, dokonał analizy problematyki kolizji zasady jawności wewnętrznej postępowania cywilnego, a konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności przedsiębiorcy. W praktyce bowiem szczególny problem występuje w sytuacji ograniczenia jednej stronie procesu wglądu do części materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, zawierającego informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca bez wątpienia powinien mieć zagwarantowaną możliwość ochrony swoich tajemnic (zwłaszcza mających dużą wartość ekonomiczną) w trakcie trwania postępowania sądowego. Niemniej druga strona procesu powinna mieć prawo wglądu i możliwość odniesienie się co do całości materiału dowodowego przedstawianego w sprawie przez przeciwnika, w oparciu o który sąd będzie wydawał wyrok. W tym miejscu powstaje więc realny problem i zarazem pytanie jak pogodzić ze sobą sprzeczne interesy oraz sprzeczne uprawnienia obu stron postępowania.

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie oraz inne zagadnienia związane z tą problematyką Mateusz zawarł w publikacji, dostępnej w serwisie LEX oraz w wydaniu papierowym.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, komorników sądowych, jak i dla przedstawicieli nauki prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego i prawa konstytucyjnego.