Więcej o specjalizacji

Rozwiązywanie sporów jest jedną z naszych kluczowych specjalizacji. W ramach tej specjalizacji Klienci zgłaszają się do nas, kiedy inne kancelarie prawne rozkładają ręce i nie wiedzą, jak im pomóc. Spory, które rozwiązujemy, mają często interdyscyplinarny charakter i łączą zagadnienia prawne z różnych dziedzin prawa. Przystępując do prowadzenia sporów poznajemy specyfikę branży oraz istotę problemu biznesowego Klienta.
Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, precyzyjnie identyfikując cele naszych Klientów, uwzględniając ich potrzeby biznesowe oraz maksymalnie ograniczając ryzyka.

Zakres usług

Przygotowywanie analizy sporu oraz identyfikacja obszarów i rozmiaru ryzyka

Przygotowywanie strategii zapobiegania eskalacji sporu oraz rozwiązania sporu na etapie przedsądowym i sądowym oraz realizacja strategii

Prowadzenie negocjacji ukierunkowanych na zniweczenie sporu, prowadzenie mediacji oraz przygotowywanie ugód kończących spory

Reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także organami administracji publicznej

Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi

Rozwiązujemy spory dotyczące m.in.:

 • stosunku spółki handlowej (spory korporacyjne)
 • żądania zapłaty
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów (w szczególności w ramach branży IT i nowych technologii oraz transakcji)
 • realizacji umów oraz zabezpieczeń
 • odpowiedzialności odszkodowawczej
 • postępowań windykacyjnych (oraz egzekucyjnych)
 • dochodzeniem trudnych wierzytelności (w tym skarg pauliańskich)
 • ksiąg wieczystych, w tym uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • posiadania nieruchomości i rzeczy
 • spraw frankowych
 • podziału majątku i zniesienia współwłasności

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Podmioty inicjujące spór (występujące z roszczeniem), jak również podejmujące obronę przed roszczeniem

Podmioty mające interes w rozstrzygnięciu sporu na korzyść jednej ze stron (interwenienci)

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe)

Spółki publiczne

Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych

Wspólnicy (akcjonariusze) większościowi i mniejszościowi

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Przedsiębiorcy

Klienci indywidualni (w tym konsumenci)