KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą: Pniewski Zeuschner Legal Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie

 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 („RODO”), ciąży na nas obowiązek poinformowania o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ten obowiązek realizują.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: Pniewski Zeuschner Legal Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-681), przy ul. Hożej 61 lokal 3, piętro I, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 859908, NIP: 525-28-35-847, REGON: 387035518 („my, „Administrator”).

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z Administratorem pisząc na adres siedziby, na adres administrator.danych@pz.legal lub wykorzystując formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora pod adresem https://pz.legal/ .

 1. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogliśmy otrzymać bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi pośrednictwa w zatrudnieniu.

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • W celach związanych z przeprowadzeniem obecnie trwającego procesu rekrutacji, w tym kontaktu z Państwem i informowania o jej wynikach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę.
 • W celach związanych z przeprowadzeniem (ewentualnych) przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek, miejsce pracy, stanowisko służbowe, historia edukacji i przebieg kariery, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail), elektroniczne dane identyfikacyjne, szczegóły osobiste, informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej oraz inne dane, które mogą zostać podane przez Państwa bezpośrednio lub pozyskane przez Administratora na etapie rekrutacji.

Podanie nam danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału
w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również może być brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia rekrutacyjnego.

 1. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, usługi księgowe, usługi związane z utylizacją lub archiwizacją dokumentacji, usługi informatyczne, w tym usługi hostingowe i związane z utrzymaniem serwerów danych oraz dostawcom wykorzystywanego przez nas oprogramowania.

 1. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów rekrutacji na konkretne stanowisko przechowujemy do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że cofną Państwo zgodę, zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania, albo jeśli sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały lub wyczerpał się nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, na takie samo lub podobne stanowisko, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, albo jeśli sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały lub wyczerpał się nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

 1. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw względem Państwa danych osobowych.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, jeśli nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

 • Prawo dostępu do Państwa danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo zażądać od nas informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy i do czego je wykorzystujemy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, informacje te będą zawierać co najmniej:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.
 • Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe (np. błędne lub niekompletne), w każdej chwili mogą Państwo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

 • Prawo usunięcia Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • przetwarzanie przez nas danych osobowych nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej;
 • przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, gdy zdecydują się Państwo cofnąć taką zgodę i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych osobowych;
 • skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli przetwarzamy dane osobowe (i) w celu realizacji przez nas lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu;
 • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 • obowiązek usunięcia przez nas Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Jeśli dane, których usunięcia Państwo żądacie zostały przez nas upublicznione, podejmiemy rozsądne działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji takich działań, w celu poinformowania innych administratorów, że życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych, ich kopii bądź replikacji.

Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może Państwu nie przysługiwać, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, wykonania umowy lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • uważają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niepoprawne (na czas sprawdzenia poprawności tych danych);
 • przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo żebyśmy je usunęli;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli przetwarzamy dane osobowe (i) w celu realizacji przez nas lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu;
 • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli dostarczyliście nam Państwo te dane osobowe i jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego lub osoby trzeciej prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku wskazania nam szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych, zastosujemy się do takiego żądania, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że naruszamy jakiekolwiek prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę znajdą Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 1. PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Nie wykorzystamy żadnych Państwa danych osobowych w celu profilowania lub podejmowania jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji.

* * *

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2022 r.