2023-12-07

Dnia 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny bardzo znaczący wyrok dla osób posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie C-140/22, rozstrzygnął wątpliwości dotyczące rozliczeń frankowiczów sformułowane przez sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, Michała Maja, w ramach następujących pytań:

  1. Czy umowa ta staje się trwale bezskuteczna (nieważna| z mocą wsteczną od chwili jej zawarcia dopiero po złożeniu przez konsumenta oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymanie w mocy nieuczciwego warunku, jest świadomy konsekwencji nieważności umowy i wyraża zgodę na nieważność umowy?
  2. Czy bieg terminu przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy o zwrot świadczeń nienależnych spełnionych na podstawie umowy rozpoczyna się dopiero od daty, w której konsument złożył oświadczenie wskazane W punkcie 1, nawet jeżeli uprzednio konsument wezwał przedsiębiorcę do zapłaty, a także przedsiębiorca mógł wcześniej spodziewać się, że sformułowana przez, niego umowa zawiera nieuczciwe warunki?
  3. Czy konsument może domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie dopiero od daty, w której złożył oświadczenie wskazane punkcie 1, nawet jeżeli uprzednio wezwał przedsiębiorcę do zapłaty?
  4. Czy roszczenie konsumenta o zwrot świadczeń, które spełnił na podstawie nieważnej umowy kredytu (rat kredytu, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) powinno zostać obniżone o równowartość odsetek kapitałowych, które przysługiwałyby bankowi, gdyby umowa kredytu była Ważna, podczas gdy bank może domagać się zwrotu świadczenia, które spełnił na podstawie tej samej nieważnej umowy kredytu (kapitału kredytu) w pełnej wysokości?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie C-140/22 po raz kolejny opowiedział się po stronie kredytobiorców rozstrzygając, że art.6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować na korzyść konsumentów.

Zgodnie z najnowszym wyrokiem TSUE złożone przez konsumenta oświadczenie o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy i wyrażenia zgody na tę w procesie sądowym przeciwko bankom, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich nie wpływa na rozpoczęcie biegu roszczenia odsetkowego. Wobec tego odsetki powinny być naliczane od dnia doręczenia wezwania do zapłaty lub pozwu, a nie od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie podkreślił, że celem dyrektywy 93/13/EWG jest ochrona konsumentów, a w konsekwencji, że banki mogą żądać tylko i kwoty wypłaconego kapitału.

 

Autorem artykułu jest Młodszy prawnik Aleksandra Warpechowska.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *