Aleksandra Zeuschner Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prawie procesowym, prawie spółek handlowych oraz w prowadzeniu złożonych i wielowątkowych sporów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych.

Prawie 10 letnie doświadczenie zdobywała świadcząc obsługę prawną zarówno dla klientów zagranicznych, jak i polskich, w tym spółek publicznych, jak również kluczowych spółek Skarbu Państwa z branży zbrojeniowej, kolejowej oraz energetycznej. Doradzała bezpośrednio członkom zarządów oraz członkom rad nadzorczych spółek należących do jednej z czołowych grup kapitałowych w Polsce.

W obszarze jej specjalizacji pozostaje kompleksowa obsługa prawna spółek, w tym doradztwo w obszarze umów, prawa pracy i kontraktów menedżerskich. Zainteresowania zawodowe skupia także wokół prawnych aspektów e-sportu i związanego z tym wsparcia prawnego dla podmiotów z branży gamingowej i e-sportu.

Cechuje ją zaangażowanie, skrupulatność i umiejętność myślenia out of the box, umożliwiająca najbardziej efektywne rozwiązywanie problemów oraz dążenie do realizacji celów Klientów.

Autorka publikacji i opracowań z zakresu prawa handlowego, procedury cywilnej oraz prawa rynków kapitałowych (brała udział m.in. w tworzeniu Ogólnych i Indywidualnych Standardów Raportowania Spółek Giełdowych stworzonych z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych). Prelegentka podczas szkoleń poświęconych prawu handlowemu i kapitałowemu. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Uhonorowana Złotym Laurem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie za wybitne osiągnięcia na kierunku prawo.

Wybrane projekty +-

Reprezentacja szeregu spółek publicznych w postępowaniach wyjaśniających, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczących naruszenia obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach publicznych.

Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, w tym uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie powołania rewidenta ds. szczególnych.

Reprezentowanie Klienta w procesie inwestycyjnym dotyczącym komercjalizacji innowacyjnej metody leczenia niepłodności.

Obrona spółki publicznej produkującej przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora.

Obrona pracowniczej spółki akcyjnej z branży budowlanej przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną.

Przeprowadzenie audytu dokumentacji korporacyjnej kilkudziesięciu spółek należących do czołowych grup kapitałowych w Polsce, a następnie kompleksowe przeprowadzenie procesu unifikacji dokumentacji w obrębie danej grupy kapitałowej, w tym w zakresie zgodności dokumentów z przepisami ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Członkostwo w interdyscyplinarnym zespole negocjacyjnym do spraw rozmów z partnerami zagranicznymi i krajowymi w związku z realizacją programów związanych z Modernizacją Techniczną Sił Zbrojnych RP.