Rekrutacja zgodna z przepisami RODO, a interes prawny pracodawcy Problematyka przetwarzania danych osobowych dotyka każdego pracodawcę rozpoczynającego proces rekrutacji, ponieważ jego nieodłącznym elementem jest pozyskanie danych osobowych potencjalnych kandydatów zawartych w dokumentach takich jak CV, listy motywacyjne czy świadectwa […]

Interes publiczny może być przesłanką do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przedsiębiorcę W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) z 16.01.2024 r., w sprawie o sygn. II GSK 661/23, NSA wskazał, że szeroko pojęty „interes publiczny” musi być uwzględniany podczas wymierzania kary administracyjnej i może […]

Procedura doręczenia pierwszych pism procesowych uregulowana została przez ustawodawcę w art. 131-147 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) (dalej jako: „KPC”). Zgodnie z art. 131 § 1 KPC sąd […]

Dnia 14 marca 2024 r. weszła w życie kolejna część zmian przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”), wprowadzonych na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo […]

Kolejne istotne zmiany przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”) weszły w życie dnia 14 marca 2024 r. na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju […]

Czym jest zapis na sąd polubowny i jakie są jego skutki? Zapis na sąd polubowny jest umową procesową stron i stanowi przejaw ich autonomii woli. Polega na tym, że strony umawiają się, że w razie powstania między nimi sporu co do określonego stosunku prawnego, to spór ten […]

Dnia 14 marca 2024 r. instytucja rozpraw zdalnych zostanie trwale powiązana z postępowaniem cywilnym za sprawą wejścia w życie nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”). Dla przypomnienia, obecne rozwiązania dotyczące tzw. posiedzeń zdalnych obowiązują […]

Poza aspektami sukcesyjnymi opisanymi w artykule Fundacja rodzinna – informacje podstawowe, fundacja rodzinna może być również narzędziem planowania podatkowego. Ustawodawca przewidział bowiem dla fundacji szereg udogodnień premiujących związki rodzinne z fundatorem.    Pierwsze istotne udogodnienie podatkowe wyraża się […]

Dnia 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny bardzo znaczący wyrok dla osób posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie C-140/22, rozstrzygnął wątpliwości dotyczące rozliczeń frankowiczów sformułowane […]

Kontynuując cykl artkułów dotyczący fundacji rodzinnej, w niniejszej publikacji przybliżymy zmiany w instytucji zachowku wprowadzone wraz z ustawą o fundacji rodzinnej. Współczesne ustawodawstwa przewidują różne rozwiązania mające zabezpieczyć sytuację majątkową członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Polski prawodawca wybrał system zachowku. […]