Dnia 14 marca 2024 r. weszła w życie kolejna część zmian przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”), wprowadzonych na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo […]

Kolejne istotne zmiany przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”) weszły w życie dnia 14 marca 2024 r. na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju […]

Czym jest zapis na sąd polubowny i jakie są jego skutki? Zapis na sąd polubowny jest umową procesową stron i stanowi przejaw ich autonomii woli. Polega na tym, że strony umawiają się, że w razie powstania między nimi sporu co do określonego stosunku prawnego, to spór ten […]

Dnia 14 marca 2024 r. instytucja rozpraw zdalnych zostanie trwale powiązana z postępowaniem cywilnym za sprawą wejścia w życie nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”). Dla przypomnienia, obecne rozwiązania dotyczące tzw. posiedzeń zdalnych obowiązują […]

Poza aspektami sukcesyjnymi opisanymi w artykule Fundacja rodzinna – informacje podstawowe, fundacja rodzinna może być również narzędziem planowania podatkowego. Ustawodawca przewidział bowiem dla fundacji szereg udogodnień premiujących związki rodzinne z fundatorem.    Pierwsze istotne udogodnienie podatkowe wyraża się […]

Dnia 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny bardzo znaczący wyrok dla osób posiadających kredyty hipoteczne indeksowane kursem CHF. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydając wyrok w sprawie C-140/22, rozstrzygnął wątpliwości dotyczące rozliczeń frankowiczów sformułowane […]

Kontynuując cykl artkułów dotyczący fundacji rodzinnej, w niniejszej publikacji przybliżymy zmiany w instytucji zachowku wprowadzone wraz z ustawą o fundacji rodzinnej. Współczesne ustawodawstwa przewidują różne rozwiązania mające zabezpieczyć sytuację majątkową członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Polski prawodawca wybrał system zachowku. […]

Kontynuując cykl artkułów dotyczący fundacji rodzinnej, w niniejszej publikacji szczegółowo opisujemy czynności wymagane do powstania fundacji rodzinnej. Podstawowe informacje dotyczące fundacji rodzinnej zostały przedstawione w pierwszym artykule – Fundacja rodzinna – informacje podstawowe   Procedura powstania fundacji rodzinnej […]

Najnowsza nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wpisuje się w trend odwracania skutków wcześniejszych – w ocenie praktyków i przedstawicieli doktryny -nietrafionych nowelizacji. Do nowelizacji, która weszła w życie 30.06.2022 r., zawezwanie do próby ugodowej było jednym ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń. Wniosek […]

Zgodnie z wypowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacja KPC, która weszła w życie 1 lipca 2023 r. została przygotowana w celu usprawnienia procedury i usunięcia wątpliwości co do interpretacji norm wprowadzonych poprzednią nowelizacją z 2019 r. Stan prawny po nowelizacji procedury cywilnej z 2019 r. W nowelizacji z 2019 r. ustawodawca wprowadził między […]